Đối với tài sản nhỏ
02
Cho vào túi bảo quản.
03
Niêm phong bằng tem với sự chứng kiến của khách hàng.
04
Lưu giữ tài sản vào két bảo mật.
Đối với tài sản lớn
01
Kiểm tra và xác nhận tình trạng tài sản với khách hàng.
02
Thực hiện chốt công tơ mét với khách hàng.
03
Ghi tem bảo quản với đầy đủ thông tin.
04
Chuyển xe vào kho lưu giữ tài sản.
05
Trước khi trả xe cho khách hàng sẽ thực hiện rửa xe cẩn thận.

HỆ THỐNG CAMERA - PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY F88